Promer Planlama

Promer Planlama 1992 yılında, şehircilik alanında çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Promer Planlama kurucularından İsmail Günal önderliğinde şehircilik konusunda uzman ve tasarımcılar, sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı yerleşim alanları ve mekânlar oluşturmak adına yeteneklerini paylaşmaktadır.

İLETİŞİM

Gazi Umur Paşa Sk. No:6/3 Balmumcu Beşiktaş – İSTANBUL

info@promerplanlama.com
+90 212 345 12 36

MERSİN / ÇEVRE DÜZENİ PLANI

1/50.000 ÖLÇEKLİ MERSİN İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE KENT BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA VE ANALİTİK ETÜD ÇALIŞMALARI

“1/50.000 Ölçekli Mersin İl Çevre Düzeni Planı”nın temel felsefesi demografik büyüklük ile doğal kaynaklar arasında sürdürülebilirlik ilkesi bütününde ilişki kurulması ve geliştirilmesidir. Buradan hareketle; değişen idari sınırlar kapsamında, Mersin İlinin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içinde kurgulayacak, Mersin ilinin küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Planın amacına yönelik analiz ve sentezler yapılarak, sektörel ve mekânsal ilkeler, politikalar ve stratejiler belirlenmiştir. Kent bütününü kapsayan araştırmalardan elde edilen çok yönlü veriler “Mersin İli Veri Tabanı” altında “Coğrafi Bilgi Sistemi” kullanılarak modelleme, görselleştirme ve istatistiki analizler için önemli bir altyapı oluşturmuştur.

Planın içeriği: 

  • 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı
  • Kent Bütünü Araştırma ve Analizi
  • Katılım ve İletişim Yönetimi

İdare: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Alan büyüklüğü: 1624500 Hektar

Onay Tarihi: 22/01/2018

ÇEVRE DÜZENİ PLANI / MASTER PLAN